התחברות

הרשמה למטפלים

הרשמה למטפלים

כתובת למשלוח

הצהרה למטפלים

הצהרת מטפלים בהרשמה לאתר –

הנני  ת.ז. מאשר/ת בזאת כי אני מטפל/ת מוסמכ/ת בצמחי מרפא סיניים / מערביים.

סיימתי לימודיי בשנת

ידוע לי כי האתר משמש ככתובת למידע שנאסף במהלך השנים וחלק זה באתר מיועד למטפלים בלבד. האתר כולל, בין היתר, מידע על צמחים בודדים, פורמולות, סרטוני הדרכה ומאמרים מקצועיים ומידע שימושי (בטיחות, הוראות לקיחה וכולי).

הנני מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כי השימוש באתר ובמידע המובא בו הינו באחריותי הבלעדית. ידוע לי כי כל נזק ו/או הוצאות שיגרמו לי ו/או לצד ג' כתוצאה ממעשה או מחדל בשימוש במידע המובא באתר זה ו/או במוצריו, הינם על אחריותי האישית והבלעדית בלבד ואני מתחייב/ת בזאת שלא תהיה לי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה נזיקית או תביעה אחרת כנגד מפעילי ובעלי האתר.

ידוע לי שהאחריות על המלצה או מתן צמחים או כל מוצר אחר הינה שלי בלבד גם אם קיבלתי ייעוץ ממפעילי האתר. ידוע לי כי היעוץ הינו כללי וחובת האחריות כלפי המטופל/ת הינה שלי כמטפל האישי שלו/ה.

בהסכמתי להשתמש באתר אני מוותר/ת בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה כלפי מפעילי האתר, לרבות בקשר עם טענות של פרסומים המייחסים למוצרים סגולות רפואיות, וכן כל טענה בכל נושא אחר לגבי המידע המופיע באתר. אני מודע/ת לכך כי מדובר באתר מקצועי ייעודיי עבור מטפלים, ולפיכך כולל מידע מקצועי על תוספי תזונה כאלה ואחרים. 

לחיצה על 'הרשם' והמשך גלישה באתר מהווה את חתימתי ואישורי לאמור.